Sociale zekerheidsrecht

  • Personen & Familierecht
  • Echtscheiding
  • Beëindiging geregistreerd partnerschap
  • Beëindiging samenleving
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Alimentatie
  • Gezag
  • Omgang
  • Erkenning kind
  • Ouderlijk gezag

PERSONEN & FAMILIERECHT

PERSONEN & FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht omvat regels op het gebied van familierechtelijke relaties en conflicten. Veel mensen krijgen ooit te maken met zaken die betrekking hebben op dit vlak. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, kinder- en partneralimentatie, een omgangsregeling, ouderlijk gezag of de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Mr. Honders heeft staat u graag en op professionele wijze bij met vraagstukken binnen het personen- en familierecht.

Echtscheiding

Echtscheiding

Bent u van plan om te gaan scheiden of heeft u een verzoekschrift tot echtscheiding ontvangen? Dan gaan er vragen spelen als ‘wie blijft er in het huis wonen?’, ‘waar verblijven de kinderen?’, ‘hoe moeten wij onze goederen verdelen?’ en ‘heb ik recht op alimentatie of moet ik dat betalen?’ Een echtscheiding kan zeer emotioneel zijn voor uzelf, maar ook voor uw kinderen en de aankomende ex-partner. Tegelijk met de verwerking van een scheiding moet u belangrijke beslissingen nemen. U kunt zich laten informeren over uw plichten en rechten en samen met uw advocaat een keuze maken uit de mogelijkheden. Zo kan hij uw belangen zo snel en zo goed mogelijk veilig stellen. Al tijdens een echtscheidingsprocedure kan de rechtbank op uw verzoek bijvoorbeeld een voorlopige zorgregeling voor de kinderen vaststellen of een voorlopig bedrag aan kinderalimentatie bepalen. U kunt uw voorkeuren voor een voorlopige regeling met betrekking tot uw kind(eren), huis of gezamenlijke kosten in het formulier op deze site invullen. Mr. Honders zal vervolgens contact met u opnemen voor een gratis adviesgesprek.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Beëindiging geregistreerd partnerschap

In geval van een geregistreerd partnerschap komen veel rechten en verplichtingen grotendeels overeen met de rechten en verplichtingen van partners bij een huwelijk. Na beëindiging van een geregistreerd partnerschap ontstaan grotendeels dezelfde juridische gevolgen, zoals bijvoorbeeld de alimentatieplicht en verdeling van de gemeenschap van goederen. Ook ten aanzien van tijdens het partnerschap geboren kinderen bestaan soortgelijke gevolgen als in het geval van echtscheiding. Voor een juiste voorlichting over de mogelijkheden, gevolgen en de te nemen maatregelen, kunt u zich tot ons kantoor wenden. Mocht u advies wensen of juridische bijstand ten aanzien van beëindiging van een geregistreerd partnerschap, kunt u direct contact opnemen met de advocaat voor een gratis adviesgesprek.

Beëindiging samenleving

Beëindiging samenleving (met of zonder samenlevingsovereenkomst)

Het kan zijn dat u gewoon zonder meer samen woont met een partner, zonder daarover afspraken te maken. De samenwoning zonder samenlevingscontract kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw uitkering of belastingtoeslag. Maar u kunt er ook voor kiezen om een samenlevingscontract op te stellen. Een samenlevingsovereenkomst is een contract dat u met uw partner heeft opgesteld om afspraken te maken ten aanzien van de samenleving, bijvoorbeeld omtrent de huishoudelijke kosten. Bij beëindiging van de samenleving met een samenlevingscontract, kunnen juridische gevolgen bestaan, die op basis van een gerechtelijke procedure dienen te worden afgewikkeld. Voor al uw vragen omtrent het beëindigen van een samenleving met of zonder samenlevingscontract kunt u contact opnemen met de advocaat.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden te hebben opgesteld, dan bent u gehuwd 'in gemeenschap van goederen'. Dit houdt in dat al uw eigendommen, zowel de goederen als alle schulden, vanaf het moment dat u trouwt, gemeenschappelijk zijn. Bij een echtscheiding zal alles dan bij helfte worden gedeeld door een boedelscheidingsprocedure. Indien u voorafgaand aan of tijdens het huwelijk wél huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld, dan zijn er afspraken gemaakt wat betreft deze eigendommen. Mr. J.M.F. Honders kan u op een professionele wijze helpen om de huwelijkse voorwaarden tijdens of na echtscheiding af te wikkelen. Voor al uw vragen omtrent de huwelijkse voorwaarden kunt u contact opnemen met de advocaat.

Alimentatie

Alimentatie

Na een scheiding blijft de onderhoudsplicht jegens de partner en/of kinderen meestal bestaan. Op basis van onder meer de inkomens van partijen bepaalt de rechter de hoogte van de kinderen partneralimentatie. De bedoeling van kinderalimentatie is dat een kind na een scheiding er zo min mogelijk op achteruit gaat. Een indicatie voor de hoogte van de kinderalimentatie kan u worden geboden bij een gesprek. U kunt ook online een voorlopige alimentatieberekening maken. Het kantoor kan u ook bijstaan met wijziging van bestaande alimentatieverplichtingen. Mocht u advies willen of juridische bijstand nodig hebben aangaande dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de advocaat.

Gezag

Gezag

In het geval u een kind krijgt tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan krijgt u automatisch gezag over het kind. Wat nu als een kind buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren? Wie heeft dan het gezag over het kind? En is het mogelijk om gezag te krijgen? Advocaat mr. J.M.F. Honders kan u op een professionele wijze bijstaan bij het krijgen van gezag over uw kind(eren). Voor al uw vragen omtrent het gezag over uw kind(eren) kunt u contact opnemen met de advocaat.

Omgang

Omgang

In de meeste echtscheidingsprocedures wordt er een omgangsregeling en zorgregeling getroffen. Hiermee worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent de omgang met het kind en de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Helaas komt het vaak genoeg voor dat een van de partijen de omgangsregeling en/of zorgregeling niet nakomt. Het is mogelijk om bij de rechter af te dwingen dat uw ex-partner de regeling alsnog nakomt of te verzoeken de omgangsregeling te wijzigen. Voor al uw vragen omtrent de omgangsgregeling met uw kind, kunt u contact opnemen met de advocaat. Het kantoor begeleid eveneens bij ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP).

Erkenning kind

Erkenning kind

De vader van een kind dat wordt geboren tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap is automatisch juridisch de vader. Dit geldt ook in het geval de vader niet de biologische vader is. In de overige gevallen kan de vader het kind erkennen. Dit geschiedt met toestemming van de moeder van het kind. Indien de moeder geen toestemming wil of kan verlenen, dan kan de man de rechtbank om vervangende toestemming vragen. Voor al uw vragen omtrent de erkenning van uw kind, kunt u contact opnemen met de advocaat.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

Het is mogelijk om een kind te krijgen zonder dat er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. In dat geval krijgt de man niet automatisch het ouderlijk gezag. De man kan het ouderlijk gezag officieel aanvragen bij de griffie van de rechtbank. Mocht de moeder van het kind het hier niet mee eens zijn, dan bestaat altijd de mogelijkheid om bij de rechter te verzoeken dat het gezamenlijk ouderlijk gezag toch wordt toegekend. Hiervoor moet de man wel het kind hebben erkend.

© Honders Advocaat 2024 - Website & SEO door MHmediaoplossingen.nl